Inne

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Zespół Carney’a Badanie wybranych regionów genu PRKAR1A (eksony: 2, 3, 4, 5, 7, 8) – I etap badania diagnostycznego Krew/EDTA Do 3 tygodni
Określenie płci pacjenta (np. do procedury diagnostycznej prenatalnej) z zastosowaniem markerów molekularnych Określenie płci pacjenta z zastosowaniem markerów genów AMGXY i SRY Krew/EDTA Do uzgodnienia
Zaburzenia różnicowania płci Badanie regionu kodującego genu SRY Krew/EDTA Do 2 tygodni
Trombocytopenia (małopłytkowość) Badanie mutacji Glu167Asp w genie MASTL oraz c.1-116C>T, c.-118C>T, c.1-125T>G, c.1-127A>T, c.1-128G>A, c.1-134G>A w genie ANKRD26 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Kabuki Analiza wybranych regionów genu MLL2 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Rubinsteina-Taybiego Analiza wybranych regionów genu CREBBP (inna nazwa CBP) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Peny i Shokeira (pseudotrisomia 18, sekwencja akinezji płodu, sekwencja deformacyjna akinazji płodu, FADS, mnogie przykurcze stawowe z hipoplazją płuc Analiza wybranych mutacji genów DOK7 i RAPSN Krew/EDTA Do 3 tygodni